ПГСТ 'Пеньо Пенев'

ПРОЕКТИ

2004-2005г. - програма "Леонардо да Винчи"-Практика на ученици по сухо строителство в Магдебург, Германия

2006-2007г. - програма "Леонардо да Винчи"-Практика на ученици по изолации на тръбопроводи и изолации с помощта на сухо строителство в Халле, Германия

2007-2008г. - програма "Леонардо да Винчи", Практика на ученици по саниращи техники и системи в Магдебург, Германия

2007-2008г. - програма "Леонардо да Винчи", Обмяна на опит на учители в сферата на санирането на стоманно-бетонни и панелни конструкции в Халле, Германия

2008-2009г. - програма "Леонардо да Винчи", Обмен на опит за учители по саниращи техники и системи на съоръжения и инсталации в сгради в Магдебург, Германия

2009-2010г. - програма "Леонардо да Винчи", Практика на ученици по изолации в строителството-новата въведена професия за България в европейското пространство в Холлебен, Германия

2010г. - програма "Развитие на човешките ресурси", подпрограма "Училищни и студентски практики" към ЕСФ, Училищна практика на ученици от ПГСТ "Пеньо Пенев" по нови технологии и техники в строителството в реална работна среда

2011-2012г. - програма "Леонардо да Винчи", Практика на ученици по зелените технологии в строителството - част от съвременното първоначално професионално обучение в Магдебург, Германия

2011г. - програма "Леонардо да Винчи" като партньор на Сдружение за професионално подпомагане и обучение, гр. Магдебург провеждане на практика за немски ученици в стари занаяти

2012г. - "Леонардо да Винчи" като партньор на Обучителен и Консултативен център, гр. Магдебург провеждане на практика за немски ученици по традиционни изолационни методи

2012-2013г. - програма"Леонардо да Винчи", Мобилност-Практика на ученици в Германия на тема "Умната къща и пасивните технологиии в строителството"

2016-2017г. - ПРОЕКТ: "IBT технологията-иновационен метод за усъвършенстване на експедитивното строителство" № 2016-1-BG01-КА102-023094, по Програма „Еразъм +” , Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”


 

Наградени проекти за качество:

2007г. - програма "Леонардо да Винчи", Практика на ученици по саниращи техники и системи в Магдебург, Германия

2009г. - програма "Леонардо да Винчи", Практика на ученици по изолации в строителството-новата въведена професия за България в европейското пространство в Холлебен, Германия