ПГСТ 'Пеньо Пенев'

ПРОЕКТ: "Умната къща и пасивните технологии в строителството" № 2012-1-BG1-LEO01-06812, финансиран по програма Учене за цял живот, секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност" на ЕС

РЕЗЮМЕ:

Инициатор на проекта "Умната къща и пасивните технологии в строителството" е Професионална гимназия по строителни технологии "Пеньо Пенев". Проектът, финансиран по програма "Учене за цял живот", секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност" бе предназначен за ученици в 12 клас на Професионална гимназия по строителни технологии "Пеньо Пенев" гр. Пловдив от специалностите "Сухо строителство", "Вътрешни ВиК мрежи" и "Вътрешни облицовки и настилки". Строителството на сградния фонд и изискванията според европейските стандарти вече предуславя строителство и подобрение на жилищни сгради, в които цялостните отоплителни и охладителни системи са заменени от пасивни такива, т.е. всяко жилищно пространство е добре да се отоплява и охлажда само. Европейското законодателство е въвело норми, според които годишното изискване за енергия трябва да е до 15kWh/m2, като в тази сума се включват и разходите за електричество за домакински нужди и други. Комбинирана първична енергия за жилищна площ на една т.нар. "пасивна къща" (отопление, електричество, топла вода) трябва да бъде по-малка от 120 kWh/m2 за година, в отговор на новите европейски директиви за енергийна ефективност. В изготвянето на програмата и провеждането на мобилността-практика бяха заложени стратегическите цели на стратегията "Европа 2020" на ЕС, основните и специфични цели на програмата "Учене през целия живот", в т.ч. за развитието на ЕС като напреднало общество на знанието, гарантирането на достъп на гражданите до учене и повишаване на квалификацията през целия им живот, с цел - овладяване на "нови умения за нови работни места" и «Националната стратегия за младежта» .

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

 • Да бъде повишен броя на актуално и съвременно подготвените кадри по специалностите "Сухо строителство", "Вътрешни ВиК мрежи" и "Вътрешни облицовки и настилки"
 • Да бъде повишена атрактивността и качеството на професионалното обучение
 • Да се повиши практическата насоченост на обучението и учебното съдържание, както и интерактивност на образователния процес и съвременни методи на преподаване чрез редуващо се обучение
 • Да бъде повишена личната мотивация, личностното развитие и подготвеността на бенефициентите-учениците за работа в многоезична и интеркултурна среда.
 • Да бъдат развити иновативни практики и методологиии за учене през целия живот в изпълняването на професиите "Сухо строителство", "Вътрешни ВиК мрежи" и "Вътрешни облицовки и настилки"

ДЕЙНОСТИ:

Бе проведена мобилност-практика на 10 ученика-бенефициенти, като по този начин бяха потготвени кадри за прилагането на пасивните технологии в строителството. Новонаученото ще бъде прилагано от бенефициентите-ученици не само при новото строителство, но и включително при довършителни работи, в това число и санирането на стари сгради съгласно изискванията на ЕС за енергийна ефективност.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ:

 • На индивидуално равнище: бяха усъвършенствани професионални умения на участниците-бенефициенти. Същите придобиха европейско съзнание и развитие на адаптивността към европейската идея и стандарти, по-задълбочено познаване на културата, традициите, начина на живот и работа в друга страна-членка на ЕС. Бяха подобрени компетенциите и квалификацията по професията, както и се повиши тяхната конкурентноспособност на пазара на труда и професионалното им самочувствие.
 • На ниво проект: бяха реализирани 10 мобилности. Бе повишена мотивираността и личностното израстване на ползвателите в нова многоезикова, интеркултурна среда
 • На равнище на партньорските организации: Придоби се разширено институционално сътрудничество между партньорите по проекта, както и повишен опит и експертиза при управлението на проекти
 • На национално ниво: бе повишен броя на актуално и съвременно подготвени кадри за професиите и специалностите "Сухо строителство", "Вътрешни ВиК мрежи" и "Вътрешни облицовки и настилки"; бе подобрен обучителния процес, интегрирал усвоените при обмяната на иновативните практики в областта на професионалното образование и по-добра адаптивност към европейските стандарти на качеството на обучението
 • На транснационално ниво: бе подобрено качеството и увеличен обема на мобилностите в Европа на хора, преминаващи първоначално и продължаващо професионално обучение, както и развитието на иновативни практики в областта на професионалното образование и обучение, включително и трансфера на същите в българското професионално образование

НАЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ:

Настоящия проект за мобилност бе насочен директно към прилагане на концепцията и целите на програма "Учене за цял живот", а именно подобряване качеството и увеличаване обема на мобилности в Европа на хора, преминаващи първоначално професионално образование и обучение, и продължаващо обучение, така че да се увеличи броя на практиките, осъществени в рамките на Програмата "Учене през целия живот", да улеснява развитието на иновативни практики в областта на професионалното образование и обучение и техния трансфер, да подобри прозрачността и признаването на квалификациите и компетенциите, както и да насърчи изучаването на модерни чужди езици. Проектът допълнително кореспондира директно и с останалите национални приоритети, дефинирани в "Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България" (2009-2013), както и в "Национална стратегия за младежта" , разработени от МОМН и със стратегическите цели за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на "Европа 2020".

  • КООРДИНАТОР: Професионална гимназия по строителни технологии "Пеньо Пенев", гр.Пловдив, ул. Богомил 73
  • ПАРТНЬОР: EURACONCEPT GmbH
Място на мобилността: Германия
Продължителност на проекта: 12 месеца
Продължителност на мобилността: 3 седмици (09.06.2013 дo 29.06.2013)