ПГСТ 'Пеньо Пенев'

ПРОЕКТ: "IBT технологията-иновационен метод за усъвършенстване на експедитивното строителство" № 2016-1-BG01-КА102-023094, по Програма „Еразъм +” , Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”

КОНТЕКСТ:

Инициатор на проекта "IBT технологията - иновационен метод за усъвършенстване на експедитивното строителство“ " е Професионална гимназия по строителни технологии- Пловдив, в отговор на глобалните тенденции в строителния бизнес и особено в Европа са в посока за предлагане на клиента на възможно най-интегрираната конструктивна строителна система, която да комбинира изключително благоприятно архитектурните, конструктивните, антисеизмичните, топлоизолационните и нулево-енергийните технологии. IBT-технологиите (innovative building technology) в строителството е усъвършенствания отговор за нуждата от икономически баланс на сградата при планирането и интензивното изграждане с оглед нулево-енергиен разход.Проектът кореспондира със стратегическите цели на стратегията „Европа 2020“ на ЕС, основната и специфични цели на програмата „Еразъм плюс”, в т.ч. за овладяване и повишаване знанията, уменията и компетенциите, както и повишаване на пригодността за заетост и повишаване на квалификацията на бенефициентите през целия им живот, с цел - овладяване на „нови умения за нови работни места“, в съответствие с Национална стратегия на младежта, Общинската стратегия за развитие на образованието, "Практики и фактори за подготовка на квалифицирани кадри в строителството" на Камара на строителите-България и Енергийна стратегия на България до 2020. През последните години е тенденция професионалното обучение по строителство да подготвя кадри с недостатъчна практическа пригодност. Особено се набляга на нуждите и подобряване на взаимодействието между реалните изисквания на строителният бранш и теоретичното обучение, което изостава по отношение на практическата част. Това обаче изисква нови умения и компетенции. Има нужда учителите - обучители да усвоят нови умения и подходи в областта на определени теми в строителството, както и да разработят нови методи и подходи за преподаване в професионалното образование. Има нужда и учениците практически да надградят професионалните знания и умения, което пък от своя страна ги поставя в по-изгодни позиции в постоянно променящите се условия на пазара на труда и новите изисквания към специалистите в областта на строителството. Тези факти водят до преодоляване на несъответствието в уменията на бъдещите строителни работници, което от своя страна допринася и до развитие на институциите, обучаващи в професионалното обучение и образование.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

  • придобиване и повишаване на нови иновативни знанията, уменията и компетенции в практическата насоченост на обучението и учебно съдържание, и в професионалното обучение, основаващо се на редуващо се обучение;
  • повишаване броя на подготвените кадри за използване на IBT- технологии в строителството за усъвършенстване на експедитивното строителство и преодоляване на несъответствията в уменията на изпълнителските кадри в строителството
  • чрез развиващото сътрудничество между партниращите институции и придобития опит на персонала ПОО ще се разработят нови образователни методи и материали за преподаване, които ще трансферират и адаптират в образователната система.
  • повишаване на пригодността за заетост и конкурентно способността на пазара на труда и на професионално самочувствие на учениците, че са „пионери” в нещо ново за България, а именно използване на IBT- технологии в строителството
  • повишаване на качеството на професионалното обучение и междуинституционално развитие на проектните партньори.

ДЕЙНОСТИ:

Бяха проведени две мобилности с два потока бенефициенти. Първата мобилност бе от 06.02.2017г. до 11.02.2017г. с учители от Професионална гимназия по строителни технологии „Пеньо Пенев“ на тема „Обучение на учители за усвояване на нови умения и подходи за преподаватели в областта на IBT-технологията в строителството“. Втората мобилност бе за ученици от 11-ти и 12-ти клас от Професионална гимназия по строителни технологии „Пеньо Пенев“ от 03.04.2017г. до 17.04.2017г. на тема „Практика на ученици в областта на IBT-технологията в строителството“.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ:

Бяха повишени, иновирани и усъвършенствани професионални умения, знания и компетентности на учители и ученици. Учителите- обучители усвоиха нови умения и подходи в областта на определени теми в строителството, както разработиха нови методи и подходи за преподаване в професионалното образование. При учениците бяха преодолени несъответствията в уменията им относно практическата пригодност. За всички бе увеличена пригодността за заетост, както и се придоби европейско съзнание и развитие на адаптивността към европейските стандарти. Чрез проекта се реализираха 15 мобилности, чрез които се доби повишена мотивираност и личностно израстване за бенефициентите, както и се преодоля несъответствията в уменията на ползвателите. Бе разширено институционалното сътрудничество и развитие между партньорите по проекта./p>

ДЪЛГОСРОЧНИ ПОЛЗИ:

Повишен брой подготвени кадри и процентно увеличение на пригодността за заетост; За обучението в строителството и в частност - "IBT-технологии в експедитивното строителство" - подобрен обучителен процес, интегрирал усвоените при обучението иновативни практики и по-добра адаптивност към европейските стандарти на качеството на обучението,подобрено качество на професионалното образование; подпомагане концепцията за развитие на икономиката, основана на знанието.